Dwayne Johnson is the richest on Instagram

Dwayne Johnson

EN
Dwayne Johnson is the richest in Instagram according to Hopper HQ. Each post sponsored by The Rock exceeds $ 1 million. The actor and former wrestler with his 188 million followers barefoot from first place in the Jenner-Kardashian duo. Kylie Jenner after 2 years in the lead is satisfied with the second place and a profit of 986 thousand dollars per post. Complete the podium Cristiano Ronaldo. Cr7 is the most popular with 225 million followers but for each sponsored content its cache is 889 thousand dollars. Another top player closes the top ten, the Brazilian Neymar with 704 thousand dollars per post.

AL
Dwayne Johnson është më e pasura në Instagram sipas Hopper HQ. Postdo postim i sponsorizuar nga The Rock tejkalon 1 milion dollarë. Aktori dhe ish-mundësi me 188 milion ndjekësit e tij zbathur nga vendi i parë në duetin Jenner-Kardashian. Kylie Jenner pas 2 vitesh në epërsi është e kënaqur me vendin e dytë dhe një fitim prej 986 mijë dollarë për postë. Plotësoni podiumin Cristiano Ronaldo. Cr7 është më i popullarizuari me 225 milion ndjekës por për secilën përmbajtje të sponsorizuar cache e saj është 889 mijë dollarë. Një tjetër lojtar i topit mbyllet dhjetë kryesori, Brazilian Neymar me 704 mijë dollarë për postim.

IT
Dwayne Johnson è il più ricco di Instagram secondo Hopper HQ. Ogni post sponsorizzato da The Rock supera 1 milione di dollari. L'attore ed ex wrestler con i suoi 188milioni di follower scalza dal primo posto il duo Jenner-Kardashian. Kylie Jenner dopo 2 anni in testa si accontenta del secondo posto e di un guadagno di 986mila dollari a post. Completa il podio Cristiano Ronaldo. Cr7 è il più seguito con 225milioni di follower ma per ogni contenuto sponsorizzato il suo cachet è di 889mila dollari. Chiude la top ten un'altro calciatore, il brasiliano Neymar con 704mila dollari a post.

ES
Dwayne Johnson es el más rico en Instagram según Hopper HQ. Cada publicación patrocinada por The Rock supera los $ 1 millón. El actor y ex luchador con sus 188 millones de seguidores descalzo desde el primer lugar en el dúo Jenner-Kardashian. Kylie Jenner después de 2 años a la cabeza está satisfecha con el segundo lugar y una ganancia de 986 mil dólares por publicación. Completa el podio Cristiano Ronaldo. Cr7 es el más popular con 225 millones de seguidores, pero por cada contenido patrocinado su caché es de 889 mil dólares. Otro jugador superior cierra los diez primeros, el brasileño Neymar con 704 mil dólares por publicación.

Nuova Vecchia