Tabata training

Testo Alternativo

EN
Trajnim Il Tabata is a training protocol created by the scientist Izumi Tabata in the 90s. It is recommended for athletes who practice combat sports, but in general it can be practiced by anyone who practices sports that involve running. The training involves repeating 8 sequences within 4 minutes. The latter are divided into 4 circi with different high intensity exercises (see Imagine). 

AL
Trajnim Il Tabata është një protokoll trajnimi i krijuar nga shkencëtari Izumi Tabata në vitet '90. Rekomandohet për atletët që ushtrojnë sporte luftarake, por në përgjithësi mund të praktikohet nga kushdo që praktikon sporte që përfshijnë vrapimin. Trajnimi përfshin përsëritjen e 8 sekuencave brenda 4 minutave. Këto të fundit ndahen në 4 cirk me ushtrime të ndryshme me intensitet të lartë (shih Imagjinoni). 

IT
Trajnim Il Tabata è un protocollo di allenamento ideato dallo scienziato Izumi Tabata negli anni '90. È consigliato ad atleti che praticano sport di combattimento ma in generale può essere esercitato da chiunque pratica sport che implicano la corsa. L'allenamento prevede la ripetizione, nel giro di 4 minuti, di 8 sequenze. Quest'ultime sono suddivise in 4 circi con diversi esercizi ad alta intensità (vedi Imagine). 

ES
Trajnim Il Tabata es un protocolo de entrenamiento creado por el científico Izumi Tabata en los años 90. Se recomienda para atletas que practican deportes de combate, pero en general puede ser practicado por cualquier persona que practique deportes que impliquen correr. El entrenamiento consiste en repetir 8 secuencias en 4 minutos. Estos últimos se dividen en 4 circos con diferentes ejercicios de alta intensidad (ver Imagine). 

Nuova Vecchia