Drink e gelati vegetali: l'innovazione food riparte dall'eco-sostenibilità

Gelati vegetali

Aumentano in Europa i consumatori di prodotti a base vegetale sono informati sulle questioni ambientali. Il trend in crescita è confermato da un'analisi Mintel. Dallo studio emerge la bassa comunicazione dei brand sull'eco-sostenibilità. Drink e gelati vegetali sono sempre più richiesti e i consumatori vogliono prodotti che rispondano a specifiche esigenze salutistiche. L'innovazione del food creando packaging sostenibili e applicando strategie di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, può essere una leva di rilancio dei brand.

Consumers of plant-based products are growing in Europe and are informed about environmental issues. The growing trend is confirmed by a Mintel analysis. The study reveals the low communication of brands on eco-sustainability. Drinks and vegetable ice cream are increasingly in demand and consumers want products that meet specific health needs. The innovation of food by creating sustainable packaging and applying strategies to reduce carbon dioxide emissions, can be a lever for reviving brands.

Los consumidores de productos de origen vegetal están creciendo en Europa y están informados sobre cuestiones medioambientales. La tendencia creciente es confirmada por un análisis de Mintel. El estudio revela la baja comunicación de las marcas sobre eco-sostenibilidad. Las bebidas y los helados de verduras tienen cada vez más demanda y los consumidores quieren productos que satisfagan necesidades específicas de salud. La innovación de los alimentos mediante la creación de envases sostenibles y la aplicación de estrategias para reducir las emisiones de dióxido de carbono puede ser una palanca para revivir las marcas.

Konsumatorët e produkteve me bazë bimore po rriten në Evropë dhe janë të informuar në lidhje me çështjet e mjedisit. Tendenca në rritje konfirmohet nga një analizë e Mintel. Studimi zbulon komunikimin e ulët të markave mbi eko-qëndrueshmërinë. Pije dhe akullore me perime janë gjithnjë e më shumë në kërkesë dhe konsumatorët duan produkte që plotësojnë nevoja specifike shëndetësore. Risia e ushqimit duke krijuar paketime të qëndrueshme dhe duke aplikuar strategji për të zvogëluar emetimet e dioksidit të karbonit, mund të jetë një levë për ringjalljen e markave.

Nuova Vecchia