Meat Plant Based: the vegetable meat business increases

Carni vegetali

EN
Vegan and vegetarian as well as nutrition styles become cultural movements around which the business is high. In this context, the plant based meat market is taking shape. These are foods that reproduce the flavor and texture of the meat but are completely vegetable. Unlike tofu and six tan, plant based meats are healthier, less environmental impact and with a flavor more similar to animal meat. Majors such as Findus have entered the field in this market destined to exceed $ 6 billion within the next 4 years.

AL
Vegani dhe vegjetariani si dhe stilet e të ushqyerit bëhen lëvizje kulturore rreth të cilave biznesi është i lartë. Në këtë kontekst, tregu i mishit me bazë bimore po merr formë. Këto janë ushqime që riprodhojnë aromën dhe strukturën e mishit, por janë plotësisht perime. Për dallim nga tofu dhe gjashtë tan, mishi me bazë bimore është më i shëndetshëm, me më pak ndikim në mjedis dhe me një aromë më të ngjashme me mishin e kafshëve. Major të tillë si Findus kanë hyrë në terren në këtë treg të destinuar të tejkalojnë 6 miliardë dollarë brenda 4 viteve të ardhshme.

IT
Vegano e vegetariano oltre che stili di nutrizione diventano movimenti culturali attorno ai quali il business è elevato. In questo contesto prende consistenza il mercato della carne plant based. Si tratta di alimenti che riproducono il sapore e la texture della carne ma sono completamente vegetali. A differenza di tofu e sei tan, le carni plant based sono più sane, impatto ambientale minore e con sapore più simile alla carne animale. Major come Findus sono scese in campo in questo mercato destinato a superare i 6 miliardi di dollari entro i prossimi 4 anni.

ES
Los estilos veganos y vegetarianos, así como los de nutrición, se convierten en movimientos culturales en torno a los cuales el negocio es alto. En este contexto, el mercado de carne a base de plantas está tomando forma. Estos son alimentos que reproducen el sabor y la textura de la carne pero son completamente vegetales. A diferencia del tofu y seis tostados, las carnes a base de plantas son más saludables, tienen menos impacto ambiental y tienen un sabor más similar al de la carne animal. Mayores como Findus han ingresado al campo en este mercado destinado a superar los $ 6 mil millones en los próximos 4 años.

Nuova Vecchia